Iklan
Iklan

Jawaban:

Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda-benda mati). ... Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim.

Penjelasan:

semoga membantu

Iklan
Iklan

makhluk hidup biotik jumlah makhluk tak hidup abiotik keterangan

Contoh terlampir ✅

Pembahasan :

Makhluk hidup biotik adalah makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan, dan manusia baik yang mikro maupun makro serta prosesnya.

Contoh makhluk hidup biotik

 • Ganggang.
 • Tumbuhan lumut.
 • Tumbuhan paku.
 • Tumbuhan biji.
 • Fitoplankton.
 • Bakteri/mikroorganisme.
 • Padi.
 • Kelapa.

Makhluk tidak hidup abiotik adalah makhluk penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup (benda-benda mati)

Contoh makhluk tidak hidup abiotik

 • air,
 • udara,
 • cahaya matahari,
 • tanah,
 • topografi,
 • iklim.

Pelajari lebih lanjut

Siklus air (hidrologi) :

brainly.co.id/tugas/39826095

Gaya dan gerak :

brainly.co.id/tugas/39943057

Detail Jawaban

Materi : IPA

Kelas : IX

Kode kategorisasi : 2.1.0.8

 • Ibnu27143
  makasih
Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di IPS

5.Orang yang melakukan kegiatan distribusi barang disebut​
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Bagaimana Siapa Di mana apa kapan mengapa​
sumber daya alam contoh nya seperti batu bara​
1.3. 3 Fungsi exponco 1.3. Sirat ? exponen (explorasi seorang membawa firus dan menulati 3 orang lainnya. Pada Fase selanjutnya setiap orang menulari … 3 orang lainnya berapakah orang yg akan tertular Pd fase selanjutnya​
No. 3. Identifikasikan batas-batas wilayah Asia Tenggara (ASEAN) pada kolom di bawah ini! Batas-batas ASEAN Penjelasan 1 2 la 3 Pren Sebelah Utara Seb … elah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur​
ayo!, berikan 2 pertanyaan dengan awal kata mengapa dan bagaimana dengan tema jenis usaha di bidang jasa ​
sebutkan notasi yang digunakan oleh gamelan degung ?​
Berdasarkan gambar tersebut pernyataan yang paling tepat tentang benua Amerika adalah A. Benua yang paling luas sehingga memiliki jumlah penduduk yang … paling banyak B. Benua yang terletak diantara benua Australia dan Amerika C. Benua yang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Amerika Barat dan Amerika Timur D. Benua yang paling panjang sehingga memiliki variasi iklim yang beranekaragamNGASAL? REPORT!​
tolong bantu jawab ya kak​
1) Perkara naon wae anu dipedar dina wacana di luhur téh? Pék téangan/ tuduhkeun poko pikiran nu aya dina unggal paragarap wacana di luhur! 2) Adat is … tiadat urang Sunda nu dipedar di luhur téh ngawengku tilu hal. Pék sebutkeun hiji-hijina! 3) Cik kumaha prak-prakan ngurus orok di pakampungan téh? 4) Jelaskeun ku hidep istilah paraji jeung bidan! Naon sasaruaanana jeung naon bébédaanana? 5) Geuning ngurus orok téh lain pagawéan anu énténg. Indung urang geus kahéséan sagala rupana. Lamun kitu, kumaha kuduna sikep urang ka nu jadi indung? Jeung kudu kumaha sikep urang ka nu jadi bapa? 6) Kawajiban urang mihormat indung jeung bapa téh ningggang kana paribasa "indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat". Pék jelaskeun ma'na jeung maksudna! 7) Jélaskeun ku hidep adat-istiadat sunatan (hitanan) nu digambarkeun dina wacana di luhur! 8) Jelaskeun ku hidep adat istiadat kawinan dina kahirupan masarakat Sunda nu digambarkeun dina wacana di luhur? 9) Dina wacana di luhur téh kapanggih aya parobahan budaya. Pék analisis ku hidep, lebah mana barobahna budaya masarakat Sunda téh? 10) Pék Jelaskeun sing pertéla, faktor-faktor nu ngabalukarkeun barobahna budaya dina kahirupan masyarakat Sunda!​