Iklan
Iklan

Jawaban:

D. MOKAL

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU

#JADIKAN JAWABAN TERCERDAS#

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

Kesenian tradhisional wektu iki wis akeh sing kesilep jalaran ombyaking jaman.Seni tradhisional kaya kethoprak, wayang wong, srandhul, jathilan wis or … a mumbul lan ora disenengi dening kawula mudha. Ananging, kahanan kaya mangkono iku ora bisa digebyah uyah. Isih ana paguyuban kesenian tradhisional kang grengseng nguri-uri kesenian tradhisional. Paguyuban kesenian tradhisional kasebut yaiku Paguyuban Jathilan "Satriyo Mudho Budhoyo". Ancas tujuane paguyuban Jathilan "Satriyo Mudho Budhoyo" yaiku /kepengin ngenalake seni tari jathilan, kepengin nglestarekake kabudayan tradhisional Jawa, kepengin ngraketake paseduluran, lan kanggo sarana hiburan. Tanggapan utawa panemuku: .​
Gawea ukara nganggo tembungmenapa sebabipun.​
tuliskan Artinya Dengan Benar Kalau Bsa Ditulis Dibuku Dikumpulkan Besok Pliss​
tolong di jawab yg bisa bahasa Cirebon,beserta bebasan bebasan nya!!​
Tuliskan nama dolanan tradisional dan tata cara dolanan nyaBANTU JAWAB DONG BESOK DI SURUH NGUMPULIN TUGAS B. JAWA​
Kegiatan puniki marupa bebaosan mamurda "Pasangkepan Sajeroning nglimbakang Panganggén Basa Bali ring Pagubugan" tu singgih salanturipun wénten tugas … sané patut kakaryanin. Tugas 1 Ngwangun Konteks Sadurung nguratiang bebabosan indayang saurin pitakén ring sor? 1. Sapasira sané patut nglestariang Basa Bali? 2. Sapunapi pidabdab mangda basa Baliné tan punah? 3. Sampunké ring umah mabaos ngangén basa Bali? 4. Napi méwehné mabasa Bali? 5. Prasidaké alit-alité maosang undag-undagan basa Bali?​
tlng di jawab y kak​
yaa tolong ya ini buat besuk soalnyaaa ya​
4. Telung bab utama kang ana ing karangan narasi yaiku ...kajaba ...a. Rincian objekb. tokohc. kedadeyand. latar​
2. Amanat utawa pesen moral sing diandhakare sajrone prastawa budaya kasebut yaiku .... a. bumi menehi kita kabeh sing dibutuhake b, bumi iki wis tuwa … dadi padha jaganen c. ajar mlaku diwiwiti saka cilik d. sikil kuwi perangan awak'sing kudu disyukuritolong ya​