Jawaban:

Gerak lokomotor dalam permainan bola basket lainnya adalah berlari dan melompat. Umumnya, gerakan ini dilakukan pemain saat lay up shoot.

Penjelasan:

꯱ׁׅ֒ɑׁׅ֮ᥣׁׅ֪ɑׁׅ֮hׁׅ֮ ᨮ꫶ׁׅ֮? hׁׅ֮℘꯱ׁׅ֒ ɑׁׅ֮յׁׅ ᧁׁ℘℘ ƙׁׅ֑ᨵׁׅ ( ꈍᴗꈍ) , ᨵׁׅᨵׁׅᨵׁׅ ᨮ꫶ׁׅ֮ ꪱׁׅꪀׁׅꪱׁׅ ℘ꫀׁׅܻꭈׁׅꪀׁׅɑׁׅ֮hׁׅ֮ ꯱ׁׅ֒ɑׁׅ֮ᨮ꫶ׁׅ֮ɑׁׅ֮ ℘ꫀׁׅܻᥣׁׅ֪ɑׁׅ֮յׁׅɑׁׅ֮ꭈׁׅꪱׁׅ hׁׅ֮ꫀׁׅܻhׁׅ֮ꫀׁׅܻ ಡ ͜ ʖ ಡ , ⨍ᨵׁׅᥣׁׅ֪ᥣׁׅ֪ᨵׁׅᨰׁׅ ժׁׅ݊ɑׁׅ֮ꪀׁׅ ᥣׁׅ֪ꪱׁׅƙׁׅ֑ꫀׁׅܻ ꭈׁׅᨵׁׅɑׁׅ֮ᨰׁׅᨰׁׅ (。•̀ᴗ-)✧ ヾ

Iklan